در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
مناقصه محدود

مناقصه محدود

مناقصه‌ی محدود تکمیل پروژه آموزشی آموزشکده فنی فیروزآباد (استان فارس) در تاریخ 10/04/98  ساعت 9 صبح، روز دو شنبه  در دفتر معاونت اداری و مالی، برگزار خواهد شد.


مناقصه عمومی استان گیلان

مناقصه عمومی استان گیلان

مناقصه عمومی ساختمان سلف سرویس آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت روز یکشنبه 98/03/26 راس ساعت 11 برگزار خواهد شد.


مناقصه محدود استان همدان

مناقصه محدود استان همدان

    مناقصه محدود عملیات نازک کاری ساختمان آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای اسد آباد روز دوشنبه 98/03/27 راس ساعت 11 برگزار خواهد شد.


مناقصه عمرانی استان مازندران

مناقصه عمرانی استان مازندران

   روز سه شنبه تاریخ1398/03/07 راس ساعت 10صبح دفتر معاونت اداری- مالی و مدیریت منابع سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای