در حال بارگذاری ...
 • نحوه تکمیل پرسشنامه اطلاعات فردی

   

   

   

   

  نحوه تکمیل فرم اطلاعات فردی:

   

     فرم اطلاعات فردی فرمی است که مشخصات شناسنامه ای فرد و اطلاعات تحصیلی شغلی و ایثارگری و فردی و همچنین تلفن و آدرس های موردنیاز در آن درج می گردد . تکمیل این فرم و تحویل مدارک لازم به منزله تشکیل پرونده گزینشی است و برای فارغ التحصیلان داخل کشور کفایت می کند .


  *توجه به نکات زیر در مورد تکمیل فرم های مشخصات فردی ضروری است:


        1- توجه شود که دقیق بودن اطلاعات در این فرم جهت بررسی ،کامل وبدون نقص بودن، ضرورت دارد و باعث  افزایش سرعت انجام کار می شود.

   

        2- کدملی ده رقمی بطور صحیح وارد شده و در صورتی که در ابتدا یا انتهای آن عدد صفر وجوددارد حتماً آن را بنویسید .(ده رقم)

   

       3-در اولین جدول فرم داوطلب مشخصات فردی خود را دقیقاً طبق مندرجات شناسنامه تکمیل نمایید،  مثلاً اگردر شناسنامه نام فردی اسداله درج شده نوشتن کلمه الله یا ا... اشتباه می باشد وحروف [ی]و [ئ] در کلماتی مانند رضایی یا فائزه باید مانند شناسنامه نوشته شود .چنانچه فرد تغییری در نام ونام خانوادگی خود داشته است یا دارای اسم مستعار می باشد حتماً در فرم اعلام نماید.

   

  *در قسمت تاریخ تولد روز وماه تولد نیز ذکر گردد.

   

       4- در قسمت مشخصات تحصیلی فقط به نوشتن آخرین مقطع تحصیلی اکتفا نشده وتمام مقاطع تحصیلی از دیپلم به بعد به طور کامل نوشته شود. و در صورت وقفه تحصیلی و یا انصراف از تحصیل علت آن را بصورت واضح وروشن ومختصر. (دریک سطر یاعبارت بیان گردد.)

   

  *در ضمن افرادی که تحصیلات حوزوی دارند ضمن درج کد حوزوی خود حضوری ویا غیر حضوری بودن تحصیل خود را ذکر نمایند.

   

       5- در صورت تکمیل جدول کسب مقام علمی ، فرهنگی ،ورزشی و غیره باید مدارک آن ضمیه گردد در غیر این صورت امتیاز مربوطه به شما تعلق نخواهد گرفت  ضمناً فقط    مقام های کسب شده در سطح شهرستان ، استان و کشوربه بالا امتیاز دارد.

   

       6- جدول محل کار شامل ستون های درج مشخصات وآدرس محل های اشتغال داوطلب می باشد (هم محل کار های قبلی وهم فعلی)ودولتی یا غیر دولتی بودن تفاوتی ندارد. تکمیل این جدول به سرعت بررسی پرونده کمک می کند، اما تنها در صورت نیاز امتیاز سابقه‌کاردر ضوابط انتخاب اصلح برخوردار خواهید شد که گواهی اشتغال رابا ذکر مدت و عنوان شغلی (پست) خود ارائه نماید.

   

       7- جدول سوابق سیاسی وجرایم مربوط به سوابق سیاسی منفی یا جرایم داوطلب و یا بستگان درجه یک وی می باشد ودرصورتی که داوطلب قبلاً سابقه بازداشت ویا زندان داشته باشد این جدول کامل می شود.


  *باید توجه داشت که سوابق سیاسی تمامی کارکنان قبل از اشتغال از مراجع ذیصلاح استعلام می گردد. وتکمیل این جدول از یک طرف سبب تسریع کار واز طرفی نشانه صداقت داوطلب استخدام است ودر ضمن یادآور می گردد هر جرمی بعد از تحمل مجازات پس ازمدتی رفع اثر می گردد وبا توجه به ملاک بودن وضعیت فعلی داوطلب این سوابق جز درموارد بسیار نادر، باعث محرومیت وی از حقوق اجتماعی ومدنی که از جمله آن ها استخدام در دستگاه های دولتی است نمی گردد.

   

       8-مندرجات جدول سوابق ایثارگری و بسیج و غیره مستند بوده و مدارک لازم ضمیه گردد تا داوطلب بتواند از مزایا و امتیاز آن درموارد انتخاب اصلح برخوردار گردد.

   

       9- در نوشتن شماره تلفن های تماس و آدرس ها نهایت دقت را مبذول فرمایید ، و کروکی های مربوطه را دقیق ترسیم نمایید . ودر صورتی که فرد در محلی فقط چند ماه سکونت داشته ویا مستاجر بوده وهرسال در محلی سکونت داشته باید تمام آنها به طور دقیق و خوانا به صورت آدرس پستی ذکر گردد، برای پر نمودن این قسمت در صورت کمبود جا قبل از تکمیل این جدول از کارکنان گزینش آگاهی بیشتری کسب نمایید.

   

      10- درخاتمه داوطلب گرامی صحت مندرجات خود را با امضاء ودرج تاریخ اعلام می دارد.

   

  نظرات کاربران