در حال بارگذاری ...
 • آئین نامه اجرایی قانون گزینش

   

   

   

   

   

  سرفصل های آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور:

   

  فصل اول: کلیات

  فصل دوم: ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح

  فصل سوم: تشکیلات ، حدود وظایف و صلاحیتها

  فصل چهارم: نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات

  فصل پنجم: سایر مقررات

   

  متن آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور:

   

       فصل اول : کلیات:
       ماده 1- در این آیین نامه عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها می گردد.
  الف – «هیأت عالی» به جای هیأت عالی گزینش
  ب) - «هیأت
  » به جای هیأت مرکزی گزینش
  ج- «هسته» به جای هسته گزینش
  د- نهاد به جای نهاد ریاست جمهوری
  هـ - سازمان به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
  و- «قانون گزینش» به جای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374/06/16 مجلس شورای اسلامی
  ز-«قانون تسری» به جای قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مصوب 1375/02/09  مجلس شورای اسلامی.
       ماده 2- امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی، غیررسمی (پیمانی – قراردادی – روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاه های مذکور در ماده واحدة قانون تسری و ماده (3) قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش و این آیین نامه خواهد بود.
  تبصره 1- هر گونه جذب و به کارگیری منوط به رعایت ماده فوق می باشد و پرداخت هر گونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است.
  تبصره 2– اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس، بورسیه شدن (دوره های بلند مدت) و هم چنین پذیرش داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه ها منوط به تأیید گزینش است.
  تبصره 3- گزینش کارکنان وزارت اطلاعات از شمول این آیین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.


  فصل دوم – ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح:
       ماده 3- ضوابط عمومی گزینش اعتقادی، اخلاقی و سیاسی کارکنان موضوع این آیین نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزینش است و التزام عملی به احکام اسلام مندرج در ماده مذکور عبارتست از:
  1- عمل به واجبات از قبیل نماز، روزه و...
  2- اجتناب از محرمات (عدم ارتکاب معاصی کبیره)

       ماده 4- جزئیات مصادیق ضوابط عمومی و انتخاب اصلح (ضوابط عمومی و ملاکهای تقدم)، ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش کشور و دستورالعمل های مورد نیز توسط هیأت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد. در تعیین موازین شرعی و تطبیق کلیه امور گزینش با مبانی فقهی، هیأت عالی حسب آراء فقهی حضرت امام خمینی (ره) و ولی فقیه اقدام خواهد کرد.

  تبصره 1 - امر گزینش در مشاغل حساس و هم چنین موارد خاص بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد.
  تبصره 2- اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور از مصادیق موارد خاص و مشاغل آموزشی، امنیتی از مصادیق مشاغل حساس محسوب می گردد. تشخیص سایر موارد خاص با هیأت عالی خواهد بود و موارد حساس به ترتیب مقرر در ماده (41) تعیین خواهد بود.

   

  فصل سوم- تشکیلات حدود وظایف و صلاحیت ها:


  الف – هیأت عالی


       ماده 5- دبیر هیأت عالی گزینش که به پیشنهاد اعضاء هیأت عالی و حکم رئیس جمهور مصوب می شود هم تراز مقامات موضوع بند (ب) تبصره (3) ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت ( استانداران سفرا) می باشد.
  تبصره – در صورتی که رئیس جمهور به استناد ماده (6) قانون گزینش، اجرای قانون را به دیگری واگذار نماید حکم دبیر هیأت عالی به ترتیب فوق توسط وی به عنوان ریاست هیأت عالی گزینش صادر خواهد شد.

       ماده 6- هیأت عالی با همکاری هیأت ها و دستگاه های ذی ربط نسبت به ایجاد و توسعه بانک اطلاعاتی گزینش کشور اقدام می نماید.
  تبصره- هیأت ها و مراکز اطلاعاتی، دستگاه های اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی، سازمان های حفاظت و اطلاعات و عقیدتی – سیاسی نیروهای مسلح مکلفند همکاری های لازم را در این زمینه حسب نظر هیأت عالی معمول دارند.

       ماده 7- هیأت عالی موظف است نسبت به تدوین نظام جامع آموزش گزینش کشور با استفاده از تجارب عملی و پژوهش های بنیادی و کاربردی در متون فقهی و دستاوردهای علمی اقدام نماید و با توسعه پژوهش ها نسبت به دستیابی به روش های بهینه انجام کار مبادرت ورزد هیأت عالی می تواند دوره های مزبور را رأساً اجرا و یا اجرای آن را به هیأت ها تفویض نماید.
  تبصره 1- استفاده از مزایای استخدامی دوره های آموزشی مزبور با کسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت.
  تبصره 2- اشتغال کارگزاران در امر گزینش کشور در صورت تأیید صلاحیت به ترتیب مقرر در قانون گزینش و قانون تسری، منوط به طی دوره های آموزشی مقررخواهد بود.

       ماده 8- وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه می تواند در جلسات هیأت عالی در موارد ذیل شرکت نماید:
  1. تصویب دستورالعمل با رویه خاص دستگاه ذیربط
  2. ایجاد هیأت جدید ، ادغام یا انحلال هیأت مرکزی دستگاه ذی ربط
  3. اعلام نظر نهایی نسبت به موارد خاص و مورد اختلاف در مورد نمایندگان وزراء در هیأت ها ، اعضای هسته ها ، شکایات و گزارش بازرسی حسب تشخیص هیأت عالی.
  4. درخواست وزیر جهت شرکت در جلسه.

   

  ب- هیأت مرکزی گزینش


       ماده 9- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با حداقل دو رأی معتبر خواهد بود.

      ماده 10- هیأت موظف است بر اساس دستورالعمل هیأت عالی نسبت به استعلام سوابق پذیرفته شدگان در کلیه آزمونها و یا معرفی شدگان موضوع ماده (2) قانون گزینش و مشمولین ماده واحده قانون تسری از بانک اطلاعاتی موضوع ماده (6) این آیین نامه و سایر مراجع ذی ربط اقدام نماید.

      ماده 11- هیأت می تواند با توجه به حجم فعالیتها، توسعه با کاهش فعالیت های موجود، پراکندگی جغرافیایی واحدهای وابسته و تابعه در مرکز و استان ها و سایر ضرورت های مرتبط با امر گزینش ، نسبت به ایجاد ادغام و یا تفکیک هسته ها با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

  تبصره 1- در جهت تسریع جذب نیرو و احتراز از ایجاد تشکیلات غیر ضرور در واحدهای تابعه و استانی دستگاه ها، هیأت می تواند عنداللزوم یکی از واحدهای هسته را تشکیل داده و سایر امور مربوط را توسط یکی از هسته های مرکزی و استانی، منطقه ای و یا سیار با رعایت قانون گزینش و این آیین نامه انجام دهد.
  تبصره 2- در صورتی که اقدامات موضوع این ماده با تأیید هیأت عالی مستلزم افزایش پست های سازمانی باشد مراجع قانونی ذیربط نسبت به تأیید آن عمل خواهند نمود.

       ماده 12- هیأت موظف است نسبت به انجام امور گزینش خواهران متقاضی، توسط خواهران با رعایت مقررات قانون تسری و قانون گزینش بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می رسد اقدام نماید.

  تبصره 1- هیأت عالی موظف است به تناسب حجم فعالیت گزینش خواهران کشور و به منظور پشتیبانی های علمی، فنی، اجرایی، آموزشی، نظارت و بازرسی آنها نسبت به پیش بینی سازمان کار مناسب اقدام نماید.
  تبصره 2- هیأت و هسته موظفند متناسب با جذب نیروهای مورد نیاز دستگاه بر حسب جنسیت، نسبت به ارائه سازمان کار و همکاری نیروهای خواهر یا برادر واجد شرایط مقرر در ماده (13) قانون گزینش اقدام نماید.

       ماده 13- هیأت موظف است پس از انتخاب نیروهای مقرر در بند (4) ماده (5) قانون گزینش (غیر از اعضاء هیأت) نسبت به تشکیل پرونده و بررسی سوابق آنان اقدام و پس از احراز شرایط مقرر در ماده (13) قانون گزینش موارد را جهت تأیید نهایی به هیأت عالی ارسال نماید.

       ماده 14- هرگونه جابجایی و نقل و انتقال اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه هیأت با هماهنگی هیأت و سایر کارکنان هسته با هماهنگی هسته انجام می گیرد.

  تبصره- به کارگیری نیروهای مورد نیاز دبیرخانه هیأت به پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید هیأت خواهد بود.

   

  ج- هسته گزینش


       ماده 15- انجام مراحل اجرایی گزینش متقاضیان و داوطلبان موضوع قانون گزینش به عهده هسته است که مرجع ابتدایی صدور آراء گزینش می باشد.

  تبصره – آراء صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفیذ هیأت مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هیأت می تواند اختیارات موضوع این تبصره را به هسته تفویض نماید.

       ماده 16- صدور رأی در گزینش افراد با حضور سه عضو که با حکم دبیر هیأت منصوب می شوند انجام می گیرد و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر است.

  تبصره – مرحله اول تجدیدنظر با حضور دو عضو دیگر هسته و یکی از اعضاء قبلی و با رعایت اکثریت آراء در اخذ تصمیمات انجام می گیرد.

       ماده 17- مدیر هسته که از بین اعضاء و یا حکم دبیر هیأت منصوب می گردد مستقیماً مسئولیت واحد امور اجرایی هسته را بر عهده خواهد داشت.

       ماده 18- افرادی که در پست های سازمانی گزینش با رعایت کلیه مقررات مربوطه منصوب می شوند در صورتی که مجموع وجوه دریافتی آنان نسبت به حقوق و مزایای شغل قبلی کاهش پیدا نماید، از تفاوت تطبیق بهره مند خواهند شد.

   

  د- دستگاه ها


       ماده 19- به منظور اجرای امور گزینش در موعد مقرر، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد کلیه امکانات مورد نیاز هیأت عالی، هیأت ها و هسته های تابعه اعم از فضا، وسیله نقلیه، نیروی انسانی مورد نیاز ، منابع مالی (با بهره مندی از تمامی مزایای مشابه کارکنان آن نهاد یا دستگاه) و سایر خدمات پشتیبانی را تأمین نمایند.

  تبصره – هیأت موظف است در موارد استثنایی و پیش بینی نشده، فهرست نیازهای خود و هسته های تابعه را به امکانات و نیروی انسانی یک ماه قبل از شروع انجام امور گزینش به وزیر یا بالاترین مقام به دستگاه اعلام نماید.

       ماده 20- سازمان و سایر مراجع ذی ربط مکلفند قبل از تصویب تشکیلات هیأت و هسته و همچنین در تهیه و تدوین طرح های طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی، نظر هیأت عالی را اخذ و با رعایت آن اقدام نماید.

  تبصره 1- طراحی و تنظیم تشکیلات سازمانی هسته های گزینش و دبیرخانه هیأتها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ می گردد.
  تبصره 2- واحد سازمانی هسته زیر نظر بالاترین مقام دستگاهی که هسته در آن ایجاد شده در تشکیلات سازمانی تعیین می گردد. سازمان و سایر مراجع ذیربط مکلفند در طراحی تشکیلاتی دستگاه ها این امر را رعایت نمایند.
  تبصره 3- هر گونه پیشنهاد تغییر در تشکیلات و پست های سازمانی هسته با تأیید هیأت و رعایت مقررات مربوطه خواهد بود.
  تبصره 4- پست های سازمانی اعضاء هسته در امتداد پست های دبیرخانه هیأت پیش بینی می گردد.

      ماده 21- سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با کسب نظر هیأت عالی گزینش ضمن اختصاص ردیف مستقل بودجه ای برای هر یک از هیأتها در زیر ردیف دستگاه مربوطه، اعتبار مورد نیاز هیأت و هسته های ذیربط را تأمین نماید.

  تبصره – به منظور تأمین بودجه مورد نیاز هیأت ها و هسته ها در سال 1377، دستگاه موظف است براساس پیشنهاد هیأت، اصلاحات لازم را در متن موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نیز موظف به تأمین اعتبار مورد نیاز هیأت ذی ربط خواهد بود.

      ماده 22- دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی، در اجرای ماده (6) قانون مراتب را جهت طی مراحل گزینش کتباً به هیأت اعلام می نماید و هم چنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده (2) قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آیین نامه قبل از انتصاب یا به کارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید.

  تبصره- در صورت نیاز به انجام مصاحبه های تخصصی و علمی با داوطلبانه حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری می باشد دستورالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

       ماده 23- واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی (و در موارد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی) اقدام نماید.
  تبصره 1- در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پست های مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیأت (مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی باشد.
  تبصره 2- در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هیأت عالی تعیین خواهد شد.
  تبصره 3- در مواردی که پس از تجدیدنظر اول یا دوم داوطلب محق تشخیص داده شود بابت ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعض شرایط صادر بشود حقوقی بابت ایام مزبور، تعلق نگرفته و لیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد. تشخیص غمض عین طبق دستورالعمل هیأت عالی، با هیأت خواهد بود.

       ماده 24- در مواردی که نظر گزینش در مقطع رسمی آزمایشی تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی بر عدم پذیرش باشد و مستخدم تقاضای تجدیدنظر نماید، صدور حکم قطعی رسمی منوط به اخذ نظر گزینش مبنی بر پذیرش مستخدم مذکور باشد و زمان رسیدگی در تجدیدنظر اول و دوم به زمان مدت خدمت آزمایشی افزوده خواهد شد.

       ماده 25- واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موظفند در صورتی که نظریه مثبت هیأت یا هسته نسبت به صدور حکم استخدام قطعی کارمندان آزمایشی اعلام نشده باشد، حداقل 6 ماه قبل از انقضای خدمت آزمایشی نظر هسته یا هیأت را راجع به صدور حکم استخدامی قطعی آنان استعلام نمایند در غیر این صورت متخلف به مراجع ذی ربط معرفی می شود.

  تبصره 1- هیأت یا هسته (در صورت تفویض اختیار از سوی هیأت به هسته) حسب مورد موظف است قبل از پایان مدت مقرر خدمت آزمایشی مستخدم نظر خود را به واحد کارگزینی یا واحد امور اداری دستگاه اعلام نماید، در غیر این صورت واحدهای مذکور در موعد قانونی اقدام خواهند نمود.
  تبصره 2- واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موظفند یک نسخه از احکام صادره در هر مقطع از استخدام را به هیأت یا هسته مربوطه ارسال نمایند.
  تبصره 3- در مواردی که در زمان ابلاغ این آیین نامه کمتر از 6 ماه به زمان انقضای مدت خدمت آزمایشی مستخدم مانده باشد، کارگزینی و عناوین مشابه اداری موظفند به منظور صدور حکم قطعی سریعاً نظر گزینش را اخذ نمایند.

       ماده 26- تاریخ صدور رأی مبنی بر عدم پذیرش توسط هسته، هیأت و هیأت عالی مبنای عدم اشتغال و یا قطع رابطه استخدامی توسط کارگزینی ها یا واحدهای اداری مشابه در دستگاه می باشد در این صورت پرداخت وجه بابت کارکرد مستخدم از زمان صدور رأی هسته تا زمان صدور حکم کارگزینی حداکثر تا مدت یک ماه بلامانع می باشد.

       ماده 27- دبیرخانه هیأت که زیر نظر هیأت و در حوزه ستادی دستگاه مستقر می باشد به عنوان واحد ستادی و اجرایی هیأت جهت تحقق وظایف محوله از جمله موارد ذیل اقدام می نماید:

  -تهیه پیش نویس بخشنامه ها و دستورالعمل ها و فرم های لازم داخلی.
  -
  انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات افراد جهت طرح در هیأت.
  -
  انجام امور بررسی صلاحیت اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هیأت.
  -
  بررسی نمودار تشکیلاتی، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیأت و هسته های تابعه و پیشنهاد به هیأت.
  -
  انجام کلیه امور پشتیبانی، اداری، روابط عمومی، تدارکات و ... هیأت مرکزی.
  -
  انجام اقدامات لازم جهت اجرای برنامه های آموزشی کارکنان در چارچوب مصوبات هیأت عالی.
  -
  پیگیری اجراء کلیه مصوبات و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی و هیأت مرکزی در هسته های تابعه.
  -
  برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور رایانه ای.

   

  فصل چهارم: نظارت و بازرسی ور سیدگی به شکایات:


       ماده 28- هیأت موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای مقرر در قانون گزینش و نیز بر اساس دستورالعمل هیأت عالی نسبت به اجرای ضوابط و مصوبات و بررسی عملکرد هسته ها و سیر مراحل گزینش متقاضیان، نظارت دقیق نماید و عنداللزوم در آراء صادره تجدیدنظر نماید.
  تبصره- دبیر هیأت و مدیر هسته با رعایت مقررات گزینش، پاسخگوی مراجع رسمی مقرر در قانون گزینش و این آیین نامه می باشند.

       ماده 29- هیچ یک از اعضای هیأت، هسته، محققین و مصاحبه گران گزینش را نمی توان در ارتباط با وظایفی که طبق قانون گزینش برای جمع آوری اطلاعات، مدارک و هم چنین صدور رأی دارند تحت تعقیب قضایی قرار داد.

  تبصره- در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرائم عمومی و یا تخلفات اداری گردند پرونده آنان حسب مورد توسط هیأت عالی یا هیأت مربوطه به مراجع قضایی، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذی ربط ارجاع خواهد شد.

       ماده 30- دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به شکایات مقرر در تبصره (3) ماده (41) قانون گزینش از حیث نقض قوانین و مقررات درهر مرحله نسبت به استعلام نظر هیأت یا هیأت عالی اقدام و پس از بررسی و استماع نظرات ، رأی خود را صادر می نماید.

       ماده 31- هیأت عالی می تواند برای رسیدگی به هر گونه پرونده و سوابق گزینشی، نسبت به تشکیل کمیته یا کمیته های بررسی مرکب از 3 تا 5 نفر از افراد ذیصلاح در امور گزینش بارعایت شرایط مقرر در ماده (13) قانون گزینش اقدام نماید.
  تبصره- کلیه اقدامات اجرایی گزینش موضوع ماده فوق از قبیل انجام تحقیقات، مصاحبه، نظردهی توسط دبیرخانه هیأت عالی انجام می شود.

       ماده 32- هیأت و هسته (با نظر هیأت) می توانند در مواقع کثرت کار نسبت به تشکیل کمیته های بررسی مرکب از 3 تا 5 عضو واجد شرایط مقرر در ماده (13) قانون گزینش پس از تأیید اعضاء توسط هیأت عالی به منظور بررسی مقدماتی و ارائه نظریه به هیأت یا هسته اقدام نمایند.

       ماده 33- هر گونه رسیدگی به تخلفات گزینشی (عدم رعایت مقررات گزینش) کارکنان گزینش کشور بر اساس تبصره (2) ماده (14) قانون گزینش توسط هیأت مربوطه و هیأت عالی خواهد بود.

        ماده 34- هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یک بار می توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.

       ماده 35- افرادی که بعد از ابلاغ قانون گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشده و قبلاً اعتراض ننموده اند می توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اعتراضیه خود را تحویل نمایند که در این صورت هیأت ، مسئول رسیدگی به آن خواهد بود.

        ماده 36- مأموران تحقیق و مصاحبه گران مراحل اول و دوم تجدیدنظر یک پرونده ، مستقل از یکدیگر خواهند بود.

   

  فصل پنجم : سایر مقررات:


       ماده 37- شروع به طی مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعلام کتبی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری دستگاه می باشد.

       ماده 38- آراء و نظرات هیأت و هسته تنها برای احراز صلاحیت شغلی داوطلبان در محدودة قانون گزینش منوط اعتبار است.

      ماده 39- در صورتی که داوطلب کلیه مراحل گزینشی را قبلاً طی کرده باشد (اخذ نظر موافق) به هنگام تمدید قرارداد یا تبدیل وضع استخدامی و موارد انتقال یا مأموریت به دستگاه های دیگر و همچنین بورسیه های داخل و خارج کشور، فاصله زمانی آخرین بررسی تا زمان طرح موضوع در هیأت یا هسته برای احراز حال فعلی وی بارعایت ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ملاک عمل در گزینش خواهد بود در موارد استثناء طبق نظر هیأت و یا هیأت عالی عمل خواهد شد.

  تبصره- هرگونه استفاده از کارکنان شرکت هایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاه های اجرایی می باشند در مشاغل اداری و کارشناسی، آموزشی و حساس منوط به تأیید گزینش خواهد بود نحوه بررسی گزینش در مورد این گونه نیروها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت عالی تنظیم و ابلاغ می گردد.

       ماده 40- تاریخ دریافت لیستهای درخواستی و مورد نیاز هیأت و هسته و مدارک شناسایی متقاضیان از کلیه مراجع و واحدهای مسئول مقرر در ماده (3) قانون گزینش اعم از سازمان سنجش و سایر مراجع برگزار کننده آزمونهای علمی، استخدامی و کارگزینی ها، ملاک شروع امر گزینش موضوع زمان مقرر در ماده (16) «قانون گزینش» می باشد.

  تبصره- مراجع مقرر در این ماده موظفند هماهنگی های لازم را به منظور زمان بندی انجام امر گزینش با هیأت یا هسته معمول دارند.

        ماده 41- نحوه طبقه بندی اسناد و پرونده های گزینشی، نگهداری و نقل و انتقال آنها و چگونگی انجام مکاتبات طبقه بندی شده در هیأت ها و هسته ها و هم چنین احصاء مشاغل حساس (علاوه بر موارد مذکور در تبصره (2) ماده (4) این آئین نامه) حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیأت عالی و با همکاری «سازمان» و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می گردد.

        ماده 42- به کارگیری مستخدمین رسمی و ثابت که رابطه استخدامی آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل گزینش خواهد بود.

       ماده 43- کلیه اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش بصورت محرمانه در پرونده گزینش داوطلبان ثبت و ضبط می گردد، و افشای آن مجاز نمی باشد و یا متخلفین طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

  تبصره- در صورت درخواست داوطلبان موارد بصورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام می شود.

       ماده 44- ارزشیابی سالانه مسئول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هسته های گزینش کشور توسط هیأت و سایر کارکنان دبیرخانه توسط مسئول دبیرخانه با رعایت سلسله مراتب مربوطه وطبق ضوابط حاکم بر ارزشیابی کارکنان دولت، صورت خواهد گرفت.

  تبصره- ارزشیابی سایر کارکنان هسته گزینش طبق ضوابط مزبور بر اساس دستورالعمل خواهد بود که به تأیید سازمان خواهد رسید.

       ماده45- فرآیند بررسی نیاز به صدور مجوز استخدام و برگزاری آزمون عمومی، آزمون علمی و گزینش از یکدیگر منفک بوده و دستگاه حسب قوانین و مقررات موضوعه وظایف خود را انجام داده و هماهنگی لازم با هیأت یا هسته (در غیر موارد بررسی نیاز و صدور مجوز) را طبق دستورالعمل صادره از هیأت عالی بعمل خواهد آورد.

       ماده 46- ملاک زمان مقرر در ماده (14) قانون برای رسیدگی به شکایات داوطلبان یکی از زمانهای ذیل خواهد بود.

  الف- آگهی در جراید کثیرالانتشار (حداقل یک بار) برای پذیرفته شدگان علمی و نهایی توسط مراجع برگزار کننده آزمون (با شرط اعلام قبلی زمان نتیجه به کلیه داوطلبان)
  ب- دریافت کارنامه مبنی بر عدم پذیرش داوطلب از مراجع برگزار کننده آزمون و همچنین دریافت حکم توسط شخص متقاضی از طریق پست سفارشی
  ج- تاریخ ابلاغ حکم توسط اداره کارگزینی یا عناوین مشابه در دستگاه (طبق تبصره (1) ماده (90) آیین نامه دادرسی مدنی)
  د- تاریخ ابلاغ رأی توسط هیأت یا هسته به فرد ذینفع

  تبصره- کلیه مراجع برگزار کننده آزمون، بخش های اداری ذی ربط، هیأت و هسته ها مکلفند حسب یکی از موارد فوق نسبت به مطلع نمودن داوطلبان اقدام و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند.

      ماده 47- در مواردی که تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی آزمایشی بر اساس نظر گزینش ذی ربط به استخدام رسمی قطعی میسر نمی گردد ادامة اشتغال وی بصورت پیمانی یا قراردادی در صورت تأیید گزینش و نیاز دستگاه مربوط مجاز خواهد بود.

  تبصره- تبدیل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادی یا پیمانی به رسمی آزمایشی پس از اعلام نظر گزینش بلامانع خواهد بود.

      ماده 48- مؤسسات خارج از شمول قانون گزینش و قانون تسری بدون اخذ مجوز رسمی از هیأت عالی و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به گزینش نمی توانند از نام هیأت یا هسته استفاده نمایند.

       ماده 49- هرگونه به کارگیری افراد غیر واجد شرایط مقرر در ماده (13) قانون گزینش و موارد مندرج در این آیین نامه توسط دستگاه، نهاد، هیأت و هسته در امر گزینش کشور مطلقاً ممنوع است و در صورت به کارگیری، هیأت عالی رأساً نسبت به عزل آنها و تعیین جانشین اقدام می نماید.

       ماده 50- هیأتها موظفند نسبت به استعلام از سوابق سیاسی (تبصره 3 ماده 2) مشمولین ماده (2) قانون گزینش از وزارت اطلاعات و سایر مراجع ذی ربط حسب مورد اقدام نمایند و وزارت اطلاعات و سایر مراجع مقرر در ماده (17) قانون گزینش نیز موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه در خصوص موارد درخواستی، کتباً به همراه مدارک (در حد مقرر) اعلام نظر نمایند در غیر این صورت هیأت یا هسته می توانند اقدام نمایند.
  بدیهی است در صورت دریافت نظر مراجع مذکور تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایش ، مراتب توسط هیأت یا هسته ترتیب اثر داده خواهد شد.

  تبصره 1- در مواردی که نظر مراجع فوق الذکر پس از انقضای مدت خدمت آزمایشی واصل گردد و حکم قطعی رسمی صادر شده باشد، مورد جهت رسیدگی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ذی ربط ابلاغ می گردد.
  تبصره 2- مکاتبه با وزارت اطلاعات از طریق هیأت و سایر مراجع مقرر توسط هسته نیز می تواند انجام گیرد.

       ماده 51- عدم پذیرش در گزینش و در یک مقطع زمانی و یا یک آزمون، مانع از شرکت در آزمون های بعدی و انجام گزینش مجدد نخواهد بود.

       ماده 52- دبیر هیأت و مدیر هسته با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه ذی ربط حسب مورد در جلسات شورای معاونین و یا مدیران شرکت خواهند کرد.

  نظرات کاربران