در حال بارگذاری ...
 • دستگاه ها و افراد مشمول گزینش

   

       

   

       داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی یا غیر ثابت (پیمانی، قراردادی، روزمزد، خرید خدمت، حق التدریس و عناوین مشابه) متعهدین خدمت، متقاضیان استخدام مشمول قانون کار در کلیه دستگاه های اجرایی، داوطلبان بورسیه های بلند مدت داخل و خارج کشور، مأمورین ثابت خارج از کشور، مأمورین و منتقلین به دستگاه های مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس، داوطلبان پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، پذیرفته شدگان در مراکز و دانشسراهای تربیت معلم، تعهد دبیری و کارکنان شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی جهت به کارگیری در مشاغل اداری، کارشناسی، آموزشی و حساس تماماً مشمولین قانون گزینش می باشند.

   

        کلیه وزارتخانه ها (به جز اطلاعات)، سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌های کشور، بانک‌های کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود وغیره مشمول قانون گزینش می باشند.

   

       ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش و هم چنین قضات و اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پرسنل نیروهای مسلح اعم از کادر نظامی و غیر نظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی از شمول قانون گزینش مستثنی بوده و تابع ضوابط مربوط به خود می باشند.

   

       و نیز افراد مشمول تبصره ماده 39 آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور، نیاز به طی مراحل گزینش خواهند داشت. 

       (ماده 39- در صورتی که داوطلب کلیه مراحل گزینشی را قبلاً طی کرده باشد ( اخذ نظر موافق) به هنگام تمدید قرارداد یا تبدیل وضع استخدامی و موارد انتقال یا مأموریت به دستگاه های دیگر و هم چنین بورسیه های داخل و خارج کشور ، فاصله زمانی آخرین بررسی تا زمان طرح موضوع در هیأت یا هسته برای احراز حال فعلی وی با رعایت ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ،ملاک عمل در گزینش خواهد بود در موارد استثناء طبق نظر هیأت و یا هیأت عالی عمل خواهد شد.

       تبصره: هر گونه استفاده از کارکنان شرکتی هایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاه های اجرایی می باشند در مشاغل اداری و کارشناسی، آموزشی و حساس منوط به تأیید گزینش خواهد بود نحوه بررسی گزینش در مورد این گونه نیروها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأ ت عالی تنظیم و ابلاغ می گردد.

   

        و افراد ذکر شده در ماده 42 آئین نامه اجرایی نیز نیاز به طی مراحل گزینش خواهند داشت.

       (ماده 42- به کارگیری مستخدمین رسمی و ثابت که رابطه استخدامی آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل گزینش خواهد بود.(

   

   

  نظرات کاربران