در حال بارگذاری ...
دوشنبه 20 آذر 1396

معرفی رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت

سمت: رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی: زهرا بختیاری

تلفن: 02142350404

نمابر: 02142350403

پست الکترونیکی: bakhtiar@tvu.ac.ir

نظرات کاربران