در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 2 اسفند 1396

اهداف و برنامه ها

 • مقدمه
مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سال 1344 به منظور تربیت تکنسین درجه 1 (کمک مهندس و مهندس عملی) تحت نظر 
هیأت امنای پلی تکنیک تهران با سطح‌بندی 2 ساله تأسیس شد. پس از انقلاب اسلامی مراکز تربیت معلم فنی و حرفه‌ای با انستیتوهای تکنولوژی ادغام شدند و با نام مجتمع آموزش فنی و حرفه‌ای بکار خود ادامه دادند. پس از انقلاب 
فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها، در وزارت آموزش و پرورش دفتر مدارس عالی فنی و حرفه‌ای تأسیس شد که 
مسئولیت اداره آموزشکده‌ها را برعهده گرفت. این مراکز با عناوین آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مرکز هماهنگی 
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تربیت معلم، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) ادامه فعالیت داده و در نهایت با 
نام دانشگاه فنی و حرفه‌ای، درسال 1390، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال داده شدند.

 

 

 • مأموریت ها
 • تربیت تکنیسین و آموزش عالی فنی و حرفه ای جوانان دوره سنی 24-17 در دوره هایی که بخش خصوصی کمتر به آن می پردازد و دوره های آموزش عالی که نقش بنیادین در توسعه صنعت، کشاورزی و خدمات کشور دارند.
 • توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح پایین و میانی مشاغل
 • تولید فناوری های سطوح پایین و میانی
 • طراحی، اجرا و توسعه آموزش های عالی فنی و حرفه ای
 • ایجاد و ارتقای دانش، نگرش و مهارت های دانشجویان و شکوفایی استعدادهای نهفته در آنان
 • توانمند نمودن دانشجویان برای کاربرد علوم و فنون و ایجاد زمینه های اشتغال در بازار کار
 •  

 

 • اهداف
 • توسعه آموزشهای عالی فنی و حرفه ای کشور
 • گسترش شایستگی حرفه ای از طریق توسعه دانش، مهارت و نگرش در سطوح تربیت کاردان و کارشناس فنی و حرفه ای
 • اصلاح هرم تحصیلی و شغلی نیروی کار و ارتقا توانمندسازی سرمایه های انسانی
 • کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی
 • تربیت نیروی انسانی متناسب با فرصتهای جدید شغلی و فنی و حرفه ای
 • ارتقای جایگاه آموزشهای رسمی فنی و حرفه ای در نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • افزایش قابلیت های مهارتی نیروی انسانی کشور و اصلاح هرم شغلی
 • ایجاد زمینه های اشتغال مولد و بالا بردن نرخ بهره وری نیروی انسانی
 • پاسخگویی به نیازهای صنایع در حوزه های مهارتی و تکنولوژیکی در سطح آموزش عالی
 • گسترش آموزش های کارآفرینی به منظور افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری
 • درک نیازهای بخش صنعت در عرصه نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباط نزدیک بین محیط آموزش و صنعت برای ایجاد قابلیت های حرفه ای و مکان یابی برای اشتغال فارغ التحصیلان
 • گسترش آموزش های کارآفرینی، به منظور توسعۀ اشتغال مولد
 • توانمندسازی اجتماعی دانشجویان به منظور راه اندازی محیط های اشتغال و کارآفرینی
 • بهبود و توسعه پیوندهای دانشگاه، بنگاه های اقتصادی و بازار در چارچئب رویکردهای نظام های محلی و ملی نوآوری
 • بهبود فرهنگ کار و تولید در کشور
 • بهبود جایگاه آموزش های فنی، حرفه ای و شغلی در کشور
 • فرصت سازی برای ارتقاء سطح دانش، مهارت و تحصیل دانش آموختگان دوره های متوسطه کارو دانش و فنی و حرفه ای
 • بومی سازی توسعه اقتصادهای محلی از طریق آموزش منابع انسانی مستعد محلی موافق برنامه های آمایش سرزمین
 • کمک به تنظیم و تحقق جهت گیری های اقتصادی کشور از طریق توسعه آموزش های نیروی کار
 • آموزش منابع انسانی کار و تولید برای تحقق اولویت های اقتصادی کشور بویژه در منابع انرژی، آب، حمل و نقل، فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، فلزات و فولاد.
 •  

 

 • مزیت های نسبی
 •  
 • برخورداری از شبکه گسترده از دانشکده ها و آموزشکده ها(173 مرکز فعال)
 • برخورداری از برند معتبر آموزش فنی و حرفه ای با قدمت پنجاه ساله(انستیتو های تکنولوژی، مدارس عالی فنی،  آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای)
 • برخورداری از فضای های گستردۀ آموزشی،کارگاهی و کشاورزی
 • برخورداری از شبکه گسترده مربیان و مدرسان خبره
 • ورودی های پیوسته برای دانشگاه (دانش آموزان هنرستان و کاردانش)
 • برنامه درسی مبتنی بر تحلیل شغلی وتوانمندی ها
 • محیط آموزشی(فضای کالبدی ،محیط کار)
 • ارزشیابی (اطمینان از توانمندی های حرفه ای)
 • خروجی سیستم : نیروی کاری جامعه
 • اشتغال یافتن رقمی حدود 80-70 درصد از دانش آموختگان

 

 

انتظارات از دانشگاه (مطابق سند راهبردی):

 

 • تبدیل شدن به قطب دانشگاه های فناور، نوآور و کارآفرین ایران
 • برخوردار از بالاترین میزان جذب دانش آموختگان در بازار کسب و کار و اشتغال کشور
 • برخوردار از بالاترین تعداد دانش آموختگان خود اشتغال، کارآفرین و ثروت آفرین
 • برخوردار از بالاترین استانداردهای کیفیت مهارت آموزی
 • بهره بردار از بالاترین سطح فناوری های نو در آموزش و پژوهش
 • برخوردار از بهترین برند معتبر ملی و منطقه ای آموزش های فنی و حرفه ای

 

 

 • هماهنگی با سیاست های اقتصاد مقاومتی
 •  
 • افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق توسعه آموزش های مهارتی و حمایت از نوآوری، در قالب تربیت تکنیسین مهارتی همراستا رشد بهره وری اقتصاد و همچنین آموزش مداوم نیروی کار در طی دوره های کوتاه مدت تکمیلی(مواد  3و 5)
 • ساماندهی آموزشکده ها و دانشکده ها (ماده 16)
 • امکان تولید نیازهای تجهیزات اداری  و برخی اقلام مصرفی مورد نیاز دانشگاه ها و دستگاه های اجرای با هدف درآمد زایی و صرفه جویی در هزینه ها (ماده 16)
 •  

 

نظرات کاربران