در حال بارگذاری ...
 • اهداف و برنامه ها

  مأموریت ها
  تربیت تکنیسین و آموزش عالی فنی و حرفه ای جوانان دوره سنی 24-17 در دوره هایی که بخش خصوصی کمتر به آن می پردازد و دوره های آموزش عالی که نقش بنیادین در توسعه صنعت، کشاورزی و خدمات کشور دارند.
  توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح پایین و میانی مشاغل
  تولید فناوری های سطوح پایین و میانی
  طراحی، اجرا و توسعه آموزش های عالی فنی و حرفه ای
  ایجاد و ارتقای دانش، نگرش و مهارت های دانشجویان و شکوفایی استعدادهای نهفته در آنان
  توانمند نمودن دانشجویان برای کاربرد علوم و فنون و ایجاد زمینه های اشتغال در بازار کار


  اهداف
  توسعه آموزش های عالی فنی و حرفه ای کشور
  گسترش شایستگی حرفه ای از طریق توسعه دانش، مهارت و نگرش در سطوح تربیت کاردان و کارشناس فنی و حرفه ای
  اصلاح هرم تحصیلی و شغلی نیروی کار و ارتقا توانمندسازی سرمایه های انسانی
  کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی
  تربیت نیروی انسانی متناسب با فرصتهای جدید شغلی و فنی و حرفه ای
  ارتقای جایگاه آموزشهای رسمی فنی و حرفه ای در نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور
  افزایش قابلیت های مهارتی نیروی انسانی کشور و اصلاح هرم شغلی
  ایجاد زمینه های اشتغال مولد و بالا بردن نرخ بهره وری نیروی انسانی
  پاسخگویی به نیازهای صنایع در حوزه های مهارتی و تکنولوژیکی در سطح آموزش عالی
  گسترش آموزش های کارآفرینی به منظور افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری
  درک نیازهای بخش صنعت در عرصه نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباط نزدیک بین محیط آموزش و صنعت برای ایجاد قابلیت های حرفه ای و مکان یابی برای اشتغال فارغ التحصیلان
  گسترش آموزش های کارآفرینی، به منظور توسعۀ اشتغال مولد
  توانمندسازی اجتماعی دانشجویان به منظور راه اندازی محیط های اشتغال و کارآفرینی
  بهبود و توسعه پیوندهای دانشگاه، بنگاه های اقتصادی و بازار در چارچئب رویکردهای نظام های محلی و ملی نوآوری
  بهبود فرهنگ کار و تولید در کشور
  بهبود جایگاه آموزش های فنی، حرفه ای و شغلی در کشور
  فرصت سازی برای ارتقاء سطح دانش، مهارت و تحصیل دانش آموختگان دوره های متوسطه کارو دانش و فنی و حرفه ای
  بومی سازی توسعه اقتصادهای محلی از طریق آموزش منابع انسانی مستعد محلی موافق برنامه های آمایش سرزمین
  کمک به تنظیم و تحقق جهت گیری های اقتصادی کشور از طریق توسعه آموزش های نیروی کار
  آموزش منابع انسانی کار و تولید برای تحقق اولویت های اقتصادی کشور بویژه در منابع انرژی، آب، حمل و نقل، فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، فلزات و فولاد.


  مزیت های نسبی

  برخورداری از شبکه گسترده از دانشکده ها و آموزشکده ها (180 مرکز فعال)
  برخورداری از برند معتبر آموزش فنی و حرفه ای با قدمت پنجاه ساله (انستیتو های تکنولوژی، مدارس عالی فنی،  آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای)
  برخورداری از فضای های گستردۀ آموزشی،کارگاهی و کشاورزی
  برخورداری از شبکه گسترده مربیان و مدرسان خبره
  ورودی های پیوسته برای دانشگاه (دانش آموزان هنرستان و کاردانش)
  برنامه درسی مبتنی بر تحلیل شغلی وتوانمندی ها
  محیط آموزشی (فضای کالبدی ،محیط کار)
  ارزشیابی (اطمینان از توانمندی های حرفه ای)
  خروجی سیستم: نیروی کاری جامعه
  اشتغال یافتن رقمی حدود 70 درصد از دانش آموختگان

   

  انتظارات از دانشگاه (مطابق سند راهبردی):


  تبدیل شدن به قطب دانشگاه های فناور، نوآور و کارآفرین ایران
  برخوردار از بالاترین میزان جذب دانش آموختگان در بازار کسب و کار و اشتغال کشور
  برخوردار از بالاترین تعداد دانش آموختگان خود اشتغال، کارآفرین و ثروت آفرین
  برخوردار از بالاترین استانداردهای کیفیت مهارت آموزی
  بهره بردار از بالاترین سطح فناوری های نو در آموزش و پژوهش
  برخوردار از بهترین برند معتبر ملی و منطقه ای آموزش های فنی و حرفه ای

   

  هماهنگی با سیاست های اقتصاد مقاومتی

  افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق توسعه آموزش های مهارتی و حمایت از نوآوری، در قالب تربیت تکنیسین مهارتی همراستا رشد بهره وری اقتصاد و همچنین آموزش مداوم نیروی کار در طی دوره های کوتاه مدت تکمیلی (مواد  3و 5)
  ساماندهی آموزشکده ها و دانشکده ها (ماده 16)
  امکان تولید نیازهای تجهیزات اداری  و برخی اقلام مصرفی مورد نیاز دانشگاه ها و دستگاه های اجرای با هدف درآمد زایی و صرفه جویی در هزینه ها (ماده 16)

   

  •  

  نظرات کاربران