در حال بارگذاری ...
 • گروه آموزش های آزاد و خاص

  • بررسی و صدور مجوز اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت فنی و حرفه ای مبتنی بر نیازهای استخراج شده ( ملی ، منطقه ای ، محلی و موردی ) و استانداردهای رایج دنیا 
  • تهیه آیین نامه ، دستورالعمل و استانداردهای مرتبط با آموزش های عالی آزاد با هماهنگی مراجع ذی ربط 
  • ایجاد و مدیریت بانک اطلاعاتی مربوط به نظام آموزش های عالی آزاد و خاص
  • بررسی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی و اعتبار بخشی به دوره های آموزشی کوتاه مدت فنی و حرفه ای در سطوح عالی در حیطه های مختلف دانش ، توانش و نگرش با هماهنگی مراجع ذی ربط
  • همکاری و مشارکت با واحدهای ذی ربط دانشگاه در تدوین برنامه های درسی و بازنگری مستمر برنامه های آموزشی کوتاه مدت ( غیر رسمی ) مبتنی بر روش های نوین آموزشی متناسب با نیازها و قابلیت های مناطق و استان ها ( آمایش سرزمین )
  • تدوین سیاست ها و تنظیم مقررات آموزشی لازم برای برقراری دوره های آموزش عالی آزاد و خاص
  • تشکیل جلسات کمیته های تخصصی مربوط به دوره های آموزش عالی آزاد و خاص

   

  نظرات کاربران