در حال بارگذاری ...
 • هفته ترویج علم
  شناخت ایران زمین

   

   

  عنوان

  تاریخ

  1

  روزاول: بزرگداشت روزجهانی علم در خدمت صلح و توسعه

  با محوریت "علم برای همه"

  یکشنبه

  19 آبانماه 1398

  2

  روز دوم: ترویج علم با رویکرد شناخت سرزمین ایران در حوزه اقلیم

  دوشنبه

  20 آبانماه 1398

  3

  روز سوم: ترویج علم با رویکرد شناخت سرزمین ایران در حوزه فرهنگ

  سه شنبه

  21 آبانماه 1398

  4

  روز چهارم: نقش رسانه در ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین

  چهارشنبه

  22 آبانماه 1398

  5

  روز پنجم: اختتامیه

  شناخت ایران زمین (آب و هوا و فرهنگ)

  پنج شنبه

   23  آبانماه 1398
   

  نظرات کاربران