در حال بارگذاری ...
  • طرح تحول دو -98 - اعتبار - تعمیرات و تجهیزات سراها مرحله 4

    با عنایت به تخصیص اعتبار تعمیرو تجهیز سراها از سوی صندوق رفاه به منظور بهبود فضای خوابگاهی به اطلاع می رساند پیرو شماره نامه 6362/25 مورخ 6/6/98  اعتبار مرحله 4 " تعمیر و تجهیز سراها " در تاریخ 98/7/1 به حساب استانها واریز شده است  . درراستای اجرای طرح تحول  2 و ارتقا خوابگاه ها ، ضروری است نسبت به تهیه آرشیو جامعی از اقدامات مالی به شرح بخشنامه مورخ 98/7/20 اقدام و حداکثر تا روز شنبه 4 آبان ماه98 به این معاونت ارسال شود .

    داخلی 619 به منظور راهنمایی پاسخگو می باشد .

    نظرات کاربران