در حال بارگذاری ...
  • تغییرات ایجاد شده در اجرای چهارمین المپیاد ورزش همگانی وزارت علوم

    تعداد ورزشکاران رشته هندپلو از 4 نفر به 5 نفر افزایش یافته است و تعداد ورزشکاران والیبال از 7 نفر به 6 نفر کاهش پیدا کرده است.

    استان هایی که در هر دو رشته هندپلو و والیبال اعزام دارند، از محل اعتبار مالی ابلاغی، نسبت به جابه جایی منابع از والیبال به هندپلو اقدام لازم معمول فرمایند.

    اداره کل تربیت بدنی

    نظرات کاربران