در حال بارگذاری ...
 • دومین کارگروه بررسی اعطای مجوز کانون های شکوفایی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه فنی و حرفه ای

  در دوشنبه مورخ 26/1/1398  دومین جلسه کارگروه ارزیابی "شبکه رشد فناوری و توسعه نوآوری مهارت محور" جهت اعطای مجوز «ایجاد کانون های شکوفایی خلاقیت و نوآوری» در راستای اجرایی نمودن مجوز شماره 249861 مورخ 8/10/1397 واصله از دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت متبوع تشکیل شد.
    در این جلسه استان های مازندران، همدان، گیلان و لرستانبه ارائه برنامه ها، پتانسیل و ظرفیت های مورد نظر در آموزشکده های مورد نظر استان جهت شکل گیری کانون های شکوفایی خلاقیت و نوآوری پرداختند.
  در این جلسه مستندات ارائه شده برای ایجاد و راه اندازی 6 کانون در استان های مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
  این جلسه که با حضور رؤسای محترم استانی، معاونین محترم پژوهشی و رؤسای محترم آموزشکده های شهرستان های نهاوند و افراد معرفی شده به عنوان مسئول کانون از ساعت 10:30 تا ساعت 15 تشکیل شد.
  در این کارگروه جناب آقای زنگنه، معاون پژوهش و فناوری به تبیین اهمیت کانون های شکوفایی خلاقیت و نوآوری و مراکز رشد در تحقق اهداف دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان دانشگاه نسل چهارم پرداخته و بیان نمودند از الزامات شکل گیری مراکز رشد و نوآوری اختصاص مکانی مناسب و دائمی برای شکل گیری این مراکز است. و باید فلسفه این مراکز به گونه ای در دانشگاه تحقق یابد که کار با کیفیت مناسب و در شأن این دانشگاه صورت پذیرد و با هر تغییر و تحول در حوزه آموزش، مکان این مراکز دستخوش جابجایی نشود.
  همچنین ایشان تأکید بر انتخاب افرادی متعهد، دلسوز و آشنا به مباحث تجاری سازی و پارک های علم و فناوری به عنوان مسئول کانون های شکوفایی خلاقفیت و نوآوری در استان ها تأکید نمودند.

   

  نظرات کاربران