در حال بارگذاری ...
 • شرح وظایف ذیحساب عامل ذیحساب و اداره ی امور مالی ، شرح وظایف مدیر کل امور مالی

  شرح وظایف ذیحساب و اداره امور مالی :

  طبق ماده 31 ق.م.ع : ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت :

  نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط وصحت وسلامت آنها.

  نظارت بر حفظ اسناد مالی

  نگهداری و تحویل وتحول وجوه  ونقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادار

  نگهداری حساب اموال دولتی ونظارت بر اموال مذکور

  اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت

  درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سنوات قبل (آیین نامه اجرایی ماده54 )

  واگذاری تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی حوزه مأموریت یا مقام مجاز از طرف آنها و مأمورینی که به موجب قانون مربوط مجاز به تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع آنها (مواد27 و54  )

  تأمین اعتبار کلیه دستور خرجهای صادره توسط مقامات مجاز پس از تطبیق مواد هزینه با قوانین ومقررات مربوطه (مواد18 و50 و52 و 53)

  در خواست وجه از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها (ماده22) پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته پس از طی مراحل تشخیص ؛ تأمین اعتبار ؛ تسجیل ؛ حواله با اعمال نظارت مالی ( مواد18 و23 و52 و 53 و 54 )

  پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق و مقررات بر اساس دستور العملهای مربوط و مراقبت در واریز به موقع آنها ( مواد 28 و 29 و 53 و 59 و 60 و 61)

  تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی و پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط (ماده 62)

  مراقبت در حقوق بازنشستگان و موظفین

  مراقبت بر انجام شدن پرداختها از طریق حسابهای بانکی مجاز و یا طریق دیگری که موجب قوانین و مقررات مربوطه شناخته شده است.

  انجام اقدامات لازم در مورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آنها به ذینفع با رعایت مقررات مربوط ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور (مواد 31 و 41 )

  نظارت بر وصول و ایصال در آمدها ومطالبات دستگاههای اجرایی مربوط و مالیاتهای تکلیفی و سایر کسور قانونی .

  نگهداری و تهیه و تنظیم حسابهای و صورتهای مالی و سایر گزارشات مالی با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط و امضاء و ارسال صورت حسابها به انضمام اسناد و مدارک مربوط در مؤعد مقرر به مراجع ذیربط.

  درخواست افتتاح حساب بانکی مورد نیاز دستگاه اجرایی برای هر یک از وجوه مستقل از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد (ماده 76 )

  تأیید عامل ذیحساب و امین اموال و اعلام موافقت برای احکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرایی (مواد 34و36)

  تفویض اختیار به معاون ذیحساب و عامل ذیحساب وسایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد و حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی معین خواهد شد.

  نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آیین نامه های مربوطه

  اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاری حداکثر تا دهم اردیبهشت ماه سال بعد و وجوه مصرف نشده طرحهای عمرانی ( تملک داراییهای سرمایه ای ) تا دهم مرداد سال بعد ( اصلاحیه مواد 63 و 64 مصوب 15/12/1379 )

  شرکت در جلسات هیأت ترک مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی در جهت تصمیم گیری (مواد31 و 83 84 و 85 ).

  تهیه و ارسال گزارشات لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی ؛ دیوان محاسبات کشور در مواردی که انجام برخی هزینه ها به تشخیص ذیحساب طبق قانون و مقررات صورت گرفته است (ماد91 )

  اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی عاملین ذیحساب و سایر مأمورینی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری و جوه نقد یا اوراق در حکم وجه نقد یا اموال می باشد.

  اعمال مدیریت به کلیه امور مربوط به ذیحسابی.

  همکاری و پیگیری در زمینه اجرای بر نامه های آموزشی به منظور افزایش اطلاعات و تخصصی کارکنان امورمالی.

  انجام تحویل و تحول سوابق ذیحسابی با تنظیم و امضاء صورت مجلس و ارسال به وزارت امور اقتصاد و دارایی (ماده97 )

  انجام کلیه وظایف محوله از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ( مواد90 و 94 )

  تنظیم و نگهداری دفاتر جهت کنترل اعتبارات مصوب ؛ تخصیص اعتبار ؛ تأمین اعتبار؛ تعهدات و دیون سنوات گذشته .

  هماهنگی با واحد بودجه برای تنظیم موافقتنامه به منظور مبادله آن با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یا کشور حسب مورد.

  همکاری با واحد بودجه برای پیش بینی بودجه سال آتی با توجه به تجربه ای که ذیحسابی از عملکرد بودجه سال جاری و سال گذشته دارد.

  تهیه و تنظیم گزارشات لازم در زمینه وضعیت اعتبار؛ تخصیص اعتبار ؛ ایجاد تعهدات بر ذمه دستگاه اجرایی ؛ هزینه های قطعی ؛ سایر فعالیتهای مالی به تفکیک هر برنامه به طور ماهانه به ارایه آن به مسئولین و مراجع ذیصلاح .

   

  عامل ذیحساب:

   

  ماموری است که با موافقت ذیحساب و به حکم دستگاه اجرایی از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط به این سمت منصوب میشود و بخشی از وظایف ذیحساب را انجام میدهد.

   

  وظایفی که عامل ذیحساب نباید انجام دهد به شرح زیر میباشد :

   

  1) درخواست وجه از خزانه

   

  2) درخواست تنخواه گردان استانی (حسابداری) از خزانه یا خزانه

   

  3) افتتاح حساب

   

  4) امضای نهایی صورت های مالی ذیحساب

   

  5) تامین اعتبار برای کشایش اعتبارات اسنادی

   

  6) تامین عامل ذیحساب و امین انبار

   

  7) شرکت در جلسات ترک مناقصه و مزایده

   

   

  8) گزارش به وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات

   

   

   تعریف امـور مالی

   

      مجموعه ای است از واقعیتها, اصول و تئوریهائی که با تامین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد و واحـدهای مختلف ارتباط دارد .

   

      ماموریت ومهارت های کسب شده توسط حسابدارجهت انجام برنامه ریزی در کار

   

      تهیه و تنظیم دستورالعملها ، روشها و رویه های مالی بمنظور ایجاد هماهـنگی و انجـام عمـلیاتحسابداری در واحد های مختلف بر اساس استانداردهای تعیین شده .

   

      تامین مالی، بودجه بندی ، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری برای طرح ریزی استراتژیهای بازاریابیقیمـت گذاری محصولات .

   

      انجام تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی واحدهای مختلف و بررسی گزارشهای مالی و روشن نمودن وضعیت مالی شرکت و ارائه گزارشات .

   

      مدیر امـور مالی

   

      مـدیر مالی « حسابدار حرفه ای » اسـت که دارای « صلاحیت حرفه ای » بوده وضمن دارا بودن آگاهی های کلی در زمینه های متنوع امور مالی ودانش مدیریت ، در یک یا چند زمینه مشخص مالی نیز متخصص است .

      حدود مسئولیتها

   

      برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شـرکت در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت ، برای تحصیل اهداف امور مالی . مدیرمالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی , نقش اساسی دارد .

      شرح وظایف

      مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.

      تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری .نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی موجودیها , دارائیهای ثابت و عـملیات کامپیـوتری .

      پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت وجوه لازم برای سرمایه گذاری بر اساس تغییرات تکنولوژیک بازار سرمایه و بازده پروژه ها ی سرمایه گذاری همچنین بکارگیری ارقام پیش بینی نشده و تاریخی برای طرح ریزی عملیات آتی و آثار آن در سیاستهای سود آوری و پیش بینی اقـلام بهای تمام شده و هزینه .

      برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی شـرکت .

      تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف.

      تصمیم گیری واعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر بین واحدهای تابعه .

      دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها .

      اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف .

      طبقه بندی حسابها ـ ودرصورت نیاز ـ طبقه بندی گروه کالاها وکدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه وپیشنهاد وتائید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکـیـج .

      نظارت و کنترل بمنظور حفـظ و نگهداری اموال و دارائیهای شـرکت .

      برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف .

      برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها وسرمایه در گردش شـرکت و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیئت مدیره شـرکت رسیده باشد .

      پیش بینی ، طرح ریزی و ارائه بودجه دوره ای شرکت براساس برنامه ها ، پروژه ها وسفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف واستراتژی اعلام شده ازسوی هیئت مدیره ، با درنظرگرفتن روند سنواتی منابع ومصارف و تغییرات احتمالی آتی .

      ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسیها و نتایج گزارشهای مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق.

      ارزیابی مستمر سیستمها , روشها , و فرضهای مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی .

      انجام وظیفه بعنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب ودستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری .

      تنظیم گزارشات مالی عندالاقتضا.

      برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف بمنظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق .

      عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات وسایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شـرکت به تشخیص مـدیریت شـرکت.

      برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد انگیزش در کارکنان.

      بررسی و تطبیق فعالیتها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات .

      تشخیص وتامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورتهای شـرکت .

      سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت وتوانایی های کارکنان .

      تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریتهای مورد نیاز حسب مورد .

      تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی .

      سرپرست حسابداری

      خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات

        کنترل حساب مشتریان وانجام تعـدیلات لازم .

      پیگیری تسویه حساب با بدهکاران .

        پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینی .

      همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی .

      کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .

      پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و سفارشات خارجی .

      کنترل صحت مدارک ضمیمه اسنادحسابداری

      کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .

      صحت سرفصل (کد ) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره.

        کنترل گردش و مانده حسابها.

      هماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت بمنظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقاء کیفی گزارشات ارائه شده توسط آنها .

      ارائه گزارش واعلام بموقع هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه ضعف در روشهای اجرائی ، بهمراه پیشنهادات اصلاحی ، به مدیر مالی.

      شرح وظایف

        انجام کلیه امور محوله صرفا" بر اساس روشهای مدون , آئین نامه ها و دستورالعملها ی تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مـورد نظر یا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای موجود استعلام موضوع از مدیر مالی قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائی .

      ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق .

      تهیه و تنظیم صورتهای مغـایرت مربوط به حسابهای فی مابین با سایر شرکتها یا پیمانکاران ومشتریان و سایر افراد طرف حساب با شرکت و اقـدام جهت رفع مغایرت آنها و ارائه گزارش مربوطه به مدیرمالی .

      صدور درخـواست پرداخت ازطریق حسابهای بانکی یا تنخواه گردان ، جهت تائیـد مدیر مالی وتصویب مـدیریت - در صورت لزوم - پس ازاطمینان از کفـایت مدارک ومستـندات مربوطه و کنترل مانده ها و سوابق قبلی.

      پیگیری جهت تسویه حساب پیش پرداختها , قراردادها و سایربـدهـی ها و مـطالبات شرکت .

      تهیه نسخه پشتیبانی از سیستمهای مکانیزه در اختیار بر روی دیسکهای کامپیوتری به صورت روزانه و نگهداری آنها در محل امن ، پس از اطمینان از صحت فایل های اطلاعاتی موجود برروی آنها .

      ثبت ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت نزد اشخاص و پیگیری وصول آنها در موعـد مقـرر.

      نظارت و کنترل بر اجرای صحیح امورمحوله در چارچوب شرح وظایف تعیین شده جهت کارکنان واحد حسابداری .

      پاسخگویی ورفع سؤالات و مشکلات فنی پرسنل واحد حسابداری ودر صورت لزوم انتقال موارد به مدیر مالی جهت تعیین تکلیف .

      هماهنگی بامدیر مالی جهت انجام امور محوله به حسابداری و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شده .

      نگهداری وراهبری سیستم های مکانیزه حسابداری و صندوق و حقوق و دستمزد و سایر سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز برحسب مورد وثبت روزانه اطلاعات لازم در آنها .

      صدور اسناد مربوط به بستن حسابها و سند افتتاحیه .

      همکاری با مدیر مالی و سایر واحدهای امور مالی جهت عملیات بستن حسابها در پایان دوره مالی و تهیه صورتهای مالی اساسی و صورتها و گزارشات میان دوره ای .

      ارتباط با بانک های طرف حساب شرکت .

      پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و کنترل مدارک به منظور اطمینان از صحت انجام کار در حداقل زمان ممکن .

      بستن حسابها وتهیه صورتهای مالی قانونی و گزارشات پایان سال تحت نظر مدیر مالی یا مشاوران معرفی شده به این منظور، که با تشخیص مقام مافوق صورت خـواهد گرفت .

      کنترل اصالت قانونی مستندات پیـوست سند حسابداری وصحت مبالغ وعدم قلم خوردگی ومخدوش بودن آنها وتطیق پرداختها با قوانین داخلی شرکت و استانداردها و رویه های موجود .

      کنترل سرفصل حسابها در کلیه سطوح آرتیکل های موجود در اسناد از نظر انطباق حساب با مدارک ضمیمه و موضوع سند و استانداردها و رویه های حسابداری و قوانین شرکت .

      کنترل صحت محاسبات مربوط به دریافت ها و پرداخت های شرکت .

      کنترل مدارک و مستندات ضمیمه اسناد از نظر کفایت مدارک وصحت محاسبات ، جمع تعدادی و ریالی فاکتورها ، کفایت تائید کنندگان و ...

      تائید و امضا اسناد پس از انجام کلیه کنترل های لازم .

      ارجاع اسناد در فاصله زمانی تعیین شده جهت رویت وتائید نهایی مدیر مالی .

      کنترل گردش حسابها و مانده آنها و اعلام موارد مشکوک یا اشتباهات به مدیر مالی جهت پیگیری یا صدور اسناد اصلاحی .

      کنترل دوره ای حسابهای باز نظیر پیش دریافت ها و پیش پرداخت ها، حسابها واسناد دریافتنی و پرداختنی ، بمنظور تسویه حساب یا انجام ثبت های لازم .

      پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردانها در پایان دوره مالی یا در سایر مقاطع اعلام شده از سوی مدیر مالی

      پیگیری وگـزارش اشتباهات موجود درحسابها ازنقطه نظر سرفصل وکدینگ حسابها واقدام درجهت اصلاح اشتباهات .

      تائید کنترل های صورت گرفته توسط مسئول صدور سند و بررسی اسناد اصلاحی مربوطه و تائید کنترل ممیزی اسناد .

      کنترل ثبت ماشینی وتائیـد اسناد بمنظور قطعی نمودن آنها و صحت اطلاعات ثبت شده در کامپیوتر .

      تائید هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی .

      نظارت برثبت بموقع دفاترقانونی (روزنامه وکل) براساس اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت ونگهداری دفاترقانونی مصوب وزارت اموراقتصادی ودارایی .

      کنتـرل وتطبیـق هرنوع پرداخت ، با سوابق قبلی (مانده بدهی یا بستانکاری قبلی ).

      کنترل قراردادهای شرکت با واحد های مختلف و اشخاص یا شرکتهای ثالث در هر مرحله از پرداخت و تائید پیشرفت کار آنها .

      درجریان قراردادن مقام مافوق ازمواردی که درحین رسیدگی به آنها برخورد میکند .

      محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که در طول رسیدگی باآن برخورد میشود .

      انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.

      ارتباطات سازمانی و جذب نیرو

      مستقیم زیر نظر مدیر امورمالی و درغـیاب ایشان زیر نظر مدیر عامل یاجانشین تعیین شده انجام وظیفه می نمایند .

      ارتبـاط و همکاری با واحدهای تابعه امورمالی وطرف حسابهای شرکت .

      مسئولیت نظارت و کنترل برعمـلیـات و نگهداری وثبت اطلاعات آماری مربوط به تولید محصول به تفکیک محصول و مراحل تولید و سفارش از زمان شروع سفارش تا زمان تحویل و تسویه حساب مالی با پیمـانکاران و خریداران و تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه و تنظیم و ارائه صحیح و بموقع گزارشات مالی در چهارچوب اصول و استانداردهای مورد قبول حسابداری , قوانین و مقررات جاری و دستورالعملهای مربوطه و نیز مسئولیت ایجاد هماهنگی لازم با سایر واحدهای تابعه امورمالی و سایر شرکتها یا نمایندگان آنها در پروژه ها - صرفا" درحیطه مسئولیت های محوله - بعهده مسئول این واحد میباشد .

      تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی و سایر گزارشات مالیاتی .

      ارائه گزارشات بموقع در خصوص وضعیت بدهکاران شرکت و پیش پرداخت ها .

      شرح وظایف

      1-   انجام کلیه امور محـوله صرفـا" بر اساس روشهای مدون , آئین نامه ها و دستورالعملها ی تصویب شده و در صورت عـدم دسترسی به روشهای لازم درزمینه های مـورد نظر یا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای مـوجـود استعلام موضوع از مقام مافوق قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائی .

      2-   تهیه گزارشات خرید و فروش سه ماهه .

      3-تهیه گزارش و اظهارنامه مالیات برارزش افزوده در مهلت های قانونی تعیین شده و پیگیری جهت تحویل موارد به مراجع مربوطه

      4-ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق .

      5-تهیه گـزارشات تفکیکی و آماری و نمودارهای مقایسه ای مورد نیاز درهـر پروژه بصورت مستمر و موردی ، جهت ارائه به مدیریت .

      6-محاسبه وتعدیل ذخیره های موردنیاز درپایان دوره مالی ، نظیربازخـرید سنـوات خدمت کارکنان ، بازخرید مرخصی ، هزینه های تحقق نیافته و... .

      7-انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.

        وظایف حسابدار مالی

      خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات

      صدور اسناد جاری حسابداری .

      صدور اسناد اصلاحی .

      دریافت و بررسی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به حسابداری .

      تهیه لیست حقوق ماهانه .

      نگهداری و راهبری سیستم حقوق و دستمزد .

      نگهداری ، راهبری ، وتهیه گزارش از سیستم پرسنلی .

      تهیه لیست های ماهانه بیمه و اظهارنامه مالیاتی حقوق و دستمزد.

   

   

      شرح وظایف

      انجام کلیه امور محوله صرفا" بر اساس روشهای مدون , آئیننامه ها , دستورالعملهای تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی .

      صدورکـلیه اسناد حسابداری شرکت اعم از تنخواه گردانها , اموال و دارائیهای ثابت خریداری شده وفروش رفته ، درآمدها وفروش ، حقـوق ودستمزد ، اسناد اصلاحی ، و اعلام نواقص موجود درمستندات ارسالی ، به واحدها یااشخاص ارجاع دهـنده .

      نگهداری وکاربری سیستم نرم افزاری مالی شرکت وتهیه نسخه پشتیبانی بصورت هفتگی از اطلاعات موجود و نگهداری آنها در محل امن پس از اطمینان از صحت اطلاعات کپی برداری شده.

      دریافت و بررسی کلیه اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به سیستم حسابداری .

      تهیه پرینت اسناد و الصاق مدارک مربوطه جهت ارائه سند به رئیس حسابداری در فاصله زمانی تعیین شده .

      نگهداری وراهبـری سیستم های مکانیزه حقوق و دستمزد وثبت ماهانه اطلاعات لازم در آن و کاربری سایر سیستمهای نرم افزاری مـوجود .

      محاسبه وصدور اسناد پرداخت و کـنترل حسابهای مربوط به پرسنل از قبیل وام پرسنلی ، مساعده ، حق ماموریت ، حقوق معـوقه ،حق الزحمه ، تسویه حساب با کارکنان و... وتهیه سوابق جهت ارائه به بایگانی مالی و اداری .

      تهیه و کنترل لـیستهای مربوط به حقـوق و دستمزد ماهانه ، اظهارنامه ماهانه مالیاتی و لیست بیمه وتهیه فـیش پرداخت حقـوق کارکنان جهت ارائه به اموراداری .

      ثبت بموقع دفاترقانونی (روزنامه وکل) براساس اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت ونگهداری دفاترقانونی مصوب وزارت اموراقتصادی ودارایی.

      انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.

      نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار

      رفع مغایرات بانکی .

      نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.

   

      عناوین تجهیزات سرمایه ای و مصرفی کارگاه حسابداری

      استاندارد تجهیزات کارگاهی امور مالی

  نظرات کاربران