در حال بارگذاری ...
  • اتمام بازدیدهای کارگروه ارزیابی خوابگاه و سلف سرویس استان قم

    پس از برگزاری جلسه معاونین استانی در سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ 97/02/03، استان قم به برگزاری جلسه هم اندیشی کارگروه خوابگاه و تغذیه پرداخته است و پس از تعیین کردن اعضای ناظر و آشنایی آن ها با اهداف و مزایای اجرای رتبه بندی، مقرر گردید این تیم در طی دو روز بازدیدهای مربوط به مراکز را انجام دهند.

    پس از اتمام کاربازدید اعضای تیم ارزیابی، با هماهنگی ناظر استانی قم جناب آقای علی شهریاری با نماینده محترم صندوق رفاه جناب آقای دکتر رهسپارفرددر روز دوشنبه مورخ 97/02/24 راس ساعت 10 صبح، خوابگاه‌ها و سلف سرویس این استان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

    نظرات کاربران