در حال بارگذاری ...
  • حضور مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه و روسای آموزشکده های استان هرمزگان و دیدار با مسئولین حقوقی وزارت آموزش و پرورش استان هرمزگان


    با حضور مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه و  روسای آموزشکده های استان هرمزگان و مسئولین حقوقی وزارت آموزش و پرورش موارد اختلافی موضوع ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه حل و فصل گردید.
       به منظور تعیین تکلیف نهایی املاک مورد اختلاف آموزشکده های فنی و حرفه ای استان هرمزگان با آموزش و پرورش جلسه ای در تاریخ 21/01/97 با حضور مدیرکل دفتر حقوقی و مسئولین حقوقی وزارت آموزش و پرورش به همراه نمایندگان استانی آنان و روسای آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران بندرعباس در آموزشکده فنی وحرفه ای پسران تشکیل گردید. پس از بحث و تبادل نظر موارد اختلافی مرتفع،تحویل و تحول املاک صورت پذیرفت که نتیجتاً موضوع ماده 23 دراستان مختوم گردید.

     

    نظرات کاربران