در حال بارگذاری ...
 • وظایف هسته گزینش

  -­ اجرای کلیه دستورالعمل­ها و بخشنامه­ ها و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی گزینش.

  - انجام اقدامات مربوط به تشکیل پرونده و تکمیل سوابق و مدارک کارکنان و متقاضیان ورود به خدمت.

  - بررسی و تعیین صلاحت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان و متقاضیان ورود به خدمت در دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی تابعه با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب.

  - رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مطرح شده از سوی متقاضیان استخدام.

  - تهیه و استقرار آرشیو اطلاعات مربوط به گزینش کارکنان دانشگاه.

  - رسیدگی و اظهارنظر در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به خدمت در دانشگاه با رعایت ضوابط مصوب ستاد پیگیری فرمان امام و بر اساس نتایج امتحانات کتبی، مصاحبه و تحقیق و ارائه نتایج حاصل از مراحل گزینش کارکنان و متقاضیان ورود به خدمت به اداره کل امور اداری دانشگاه.

  - ارائه و تنظیم گزاشهای موردی و دوره­ای از انجام فعالیتهای گزینش کارکنان.

  - گزینش افراد با توجه به اولویتها و ضرورتها با رعایت قسط و عدل اسلامی.

  - نظارت در تنظیم برنامه تحقیقات و مصاحبه و تعیین افراد تحقیق گر و مصاحبه گر جهت انجام وظایف محوله.

  - ارسال نامه­های محرمانه به مدیریتها و واحدها و ارگانهای مختلف و ثبت، ضبط، نگهداری و بایگانی نامه ها و اطلاعات جمع آوری شده در رابطه با گزینش افراد به صورت محرمانه.

  - بررسی و اظهارنظر بدوی در مورد اعتراضات و شکایات واصله از نحوه گزینش.

  - همکاری در برگزاری آزمونهای استخدامی با واحدهای ذیربط.

  - تهیه سوالهای عقیدتی، سیاسی، اخلاقی، علمی، تخصصی و به منظور برگزاری امتحان کتبی با هماهنگی مراجع ذیربط.

  - تصحیح اوراق امتحانات، تهیه فرمهای مورد نیاز و انجام مصاحبه با افراد گزینش شده.

  - بررسی و اعلام نظر در خصوص صدور حکم رسمی قطعی کارکنان رسمی آزمایشی و تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی.

  - ساماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات مجموعه تحت سرپرستی.

  - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

  نظرات کاربران