در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 22 آذر 1396

انتخابات انجمن ورزشی آموزشکده دختران نجف آباد برگزار گردید


به گزارش اداره کل روابط عمومی، انتخابات انجمن ورزشی بعد از فراخوانی وثبت نام کاندیدای ورزشی در محل محوطه آموزشکده دختران نجف آباد درحضور دانشجویان برگزار گردید که داوطلبان حدود 22نفر از دانشجویان حامی ورزش بودند که بعد از انجام تبلیغات مورخ دهم مهرماه انتخابات برگزار و پس ازشمارش آرا نتایج به ترتیب به دست آمد و کانداهای منتخب جهت انجمن ورزشی دانشجویان دختران نجف آباد معرفی شدند  به شرح زیر می باشد
اعضای انجمن ورزشی             
اعضای اصلی:خانم ها زهره باقری-سپیده رسالت-زهرا مهدی-فاطمه کیانی-بهناز زورمند
و اعضای علی البدل :خانم ها زهرا صالحی-سمیه بواشه
انجمن های ورزشی دانشجویی نهادی است دانشجویی که به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های خودجوش  ورزش دانشجویان و با عضویت دانشجویان علاقه مند به  فعالیت های ورزشی، در سطح خوابگاه یا دانشکده در راستای سیاست های وزرات علوم، تحقیقات و فناوری با اهداف زیر تشکیل می گردند.
اهداف انجمن ورزشی دانشجویی عبارتند از:
1.    غنی سازی اوقات فراغت و تامین سلامت جسمی و شادابی و نشاط روحی دانشجویان از طریق تعمیم و گسترش ورزش در خوابگاهها و دانشکده ها
2.    تقویت مدیریت نیروهای انسانی ورزش دانشگاههای کشور از طریق توسعه مشارکت سنجیده و قانونمند دانشجویان و تفویض اختیارات به آنها
3.    توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم سازی و تنظیم برنامه های قابل اجرا و جلب آنها در اجرا
4.    ایجاد محیطی مملو از همکاری و تعاون و تقویت روحیه  مشارکت بین اقشار دانشجویی و دانشگاهی در زمینه ورزش دانشجویان
اعضای انجمن ورزشی درون دانشکده از بین دانشجویان آن دانشکده انتخاب می شوند

 

نظرات کاربران