در حال بارگذاری ...
دوشنبه 20 آذر 1396

گزارش آشنایی با اهداف ، اصول ، رویکردها و ساختار برنامه ریزی درسی فنی و حرفه ای

مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص دانشگاه کارگاهی با عنوان " آشنایی با اهداف ، اصول ، رویکردها و ساختار برنامه ریزی درسی فنی و حرفه ای " با پیشنهاد و همکاری در راستای اهداف اداره کل برنامه ریزی درسی معاونت آموزشی برای مسؤلین کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی در تاریخ 20/10/95 برگزار نمود .

در این کارگاه سرکار خانم دکتر تقوائی مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه ضمن خیر مقدم با گزارشی اجمالی از فعالیت های انجام شده در حوزه کمیته های تخصصی برنامه ریزی با بیان اهداف مورد نظر کارگاه سخنران آغازین کارگاه بودند و با بیان کلیاتی درخصوص ویژگی های برنامه های فنی ، حرفه ای و چرایی ضرورت بازنگری برنامه ها و سوابق فعالیت های انجام شده در سال های 91 و 92 ادامه دادند که علت عدم بازخورد مناسب آن مجموعه را نبود " شورای عالی برنامه ریزی فنی و حرفه ای  " در وزارت علوم دانستند . شورایی که بدون تأیید آن هیچ برنامه ای قابلیت اجرا ندارد . ایشان همچنین چارچوب برنامه درسی کارشناسی مهندسی فنی و حرفه ای را این چنین معرفی کردند که اصول ، اهداف و کلیات آن برای تدوین و بازنگری برنامه های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته باید قابل تسری باشد .

سپس جناب آقای دکتر افشین مهر معاون محترم آموزشی در کارگاه حضور یافتند و به ایراد سخنرانی پرداختند ایشان انعطاف پذیری و نوآوری را از ویژگی های مهم برنامه های آموزشی نامیدند و به مشخص کردن بازه جهت بازنگری برنامه ها تأکید فرمودند و نیز پیشنهاد نمودند که از همه متخصصین در این مهم بهره گرفته شود . ایشان مراحل چهارگانه ای را درجهت به روزآوری فعالیت کمیته ها برشمردند 1- پایش   2– پالایش     3– بازنگری    4- تدوین  و کمیته ها را موظف نمودند تا جدول تطبیق نیروی انسانی مرتبط با هر درس را مشخص کنند .

ادامه کارگاه رأس ساعت 14 با سخنرانی جناب آقای دکتر حق پناهی معاون محترم پژوهشی ادامه یافت و ایشان در ارتباط با سیستم آموزشی دوال و همچنین قراردادی با دانشگاه آلمان درحال نهایی شدن است مطالبی را فرمودند و ورود به بخش خصوصی را درراستای گسترش نظام آموزش فنی و حرفه ای ضروری دانسته و همچنین با تعریفی از عضو هیئت علمی فنی و چگونگی ارتقای آن به ادامه مبحث پرداختند . مدعوین در ادامه سؤالات خود را با معاونین محترم آموزشی و پژوهشی در میان گذاشتند .

در خاتمه جناب آقای دکتر شفیعی ریاست محترم دانشگاه با حضور در کارگاه و بیان سخنرانی موجب ارتقای اهداف آموزشی مورد نظر شدند ، ایشان به اهمیت برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای پرداختند و بازنگری در این برنامه ها و ارتباط با ویژگی تقاضا محوری در دانشگاه را مطرح نمودند و همچنین درخصوص لزوم تدوین کتاب به صورت تیمی و با همکاری اعضای جدید هیأت علمی در راستای برنامه های بازنگری شده اشاراتی فرمودند .

کارگاه در ساعت 17:45 با ارائه گواهینامه مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص به مدعوین پایان یافت .

نظرات کاربران