در حال بارگذاری ...

اهداف و برنامه ها

مأموریت ها
تربیت تکنیسین و آموزش عالی فنی و حرفه ای جوانان دوره سنی 24-17 در دوره هایی که بخش خصوصی کمتر به آن می پردازد و دوره های آموزش عالی که نقش بنیادین در توسعه صنعت، کشاورزی و خدمات کشور دارند.
توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح پایین و میانی مشاغل
تولید فناوری های سطوح پایین و میانی
طراحی، اجرا و توسعه آموزش های عالی فنی و حرفه ای
ایجاد و ارتقای دانش، نگرش و مهارت های دانشجویان و شکوفایی استعدادهای نهفته در آنان
توانمند نمودن دانشجویان برای کاربرد علوم و فنون و ایجاد زمینه های اشتغال در بازار کار


اهداف
توسعه آموزش های عالی فنی و حرفه ای کشور
گسترش شایستگی حرفه ای از طریق توسعه دانش، مهارت و نگرش در سطوح تربیت کاردان و کارشناس فنی و حرفه ای
اصلاح هرم تحصیلی و شغلی نیروی کار و ارتقا توانمندسازی سرمایه های انسانی
کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی
تربیت نیروی انسانی متناسب با فرصتهای جدید شغلی و فنی و حرفه ای
ارتقای جایگاه آموزشهای رسمی فنی و حرفه ای در نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور
افزایش قابلیت های مهارتی نیروی انسانی کشور و اصلاح هرم شغلی
ایجاد زمینه های اشتغال مولد و بالا بردن نرخ بهره وری نیروی انسانی
پاسخگویی به نیازهای صنایع در حوزه های مهارتی و تکنولوژیکی در سطح آموزش عالی
گسترش آموزش های کارآفرینی به منظور افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری
درک نیازهای بخش صنعت در عرصه نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباط نزدیک بین محیط آموزش و صنعت برای ایجاد قابلیت های حرفه ای و مکان یابی برای اشتغال فارغ التحصیلان
گسترش آموزش های کارآفرینی، به منظور توسعۀ اشتغال مولد
توانمندسازی اجتماعی دانشجویان به منظور راه اندازی محیط های اشتغال و کارآفرینی
بهبود و توسعه پیوندهای دانشگاه، بنگاه های اقتصادی و بازار در چارچئب رویکردهای نظام های محلی و ملی نوآوری
بهبود فرهنگ کار و تولید در کشور
بهبود جایگاه آموزش های فنی، حرفه ای و شغلی در کشور
فرصت سازی برای ارتقاء سطح دانش، مهارت و تحصیل دانش آموختگان دوره های متوسطه کارو دانش و فنی و حرفه ای
بومی سازی توسعه اقتصادهای محلی از طریق آموزش منابع انسانی مستعد محلی موافق برنامه های آمایش سرزمین
کمک به تنظیم و تحقق جهت گیری های اقتصادی کشور از طریق توسعه آموزش های نیروی کار
آموزش منابع انسانی کار و تولید برای تحقق اولویت های اقتصادی کشور بویژه در منابع انرژی، آب، حمل و نقل، فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، فلزات و فولاد.


مزیت های نسبی

برخورداری از شبکه گسترده از دانشکده ها و آموزشکده ها (180 مرکز فعال)
برخورداری از برند معتبر آموزش فنی و حرفه ای با قدمت پنجاه ساله (انستیتو های تکنولوژی، مدارس عالی فنی،  آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای)
برخورداری از فضای های گستردۀ آموزشی،کارگاهی و کشاورزی
برخورداری از شبکه گسترده مربیان و مدرسان خبره
ورودی های پیوسته برای دانشگاه (دانش آموزان هنرستان و کاردانش)
برنامه درسی مبتنی بر تحلیل شغلی وتوانمندی ها
محیط آموزشی (فضای کالبدی ،محیط کار)
ارزشیابی (اطمینان از توانمندی های حرفه ای)
خروجی سیستم: نیروی کاری جامعه
اشتغال یافتن رقمی حدود 70 درصد از دانش آموختگان

 

انتظارات از دانشگاه (مطابق سند راهبردی):


تبدیل شدن به قطب دانشگاه های فناور، نوآور و کارآفرین ایران
برخوردار از بالاترین میزان جذب دانش آموختگان در بازار کسب و کار و اشتغال کشور
برخوردار از بالاترین تعداد دانش آموختگان خود اشتغال، کارآفرین و ثروت آفرین
برخوردار از بالاترین استانداردهای کیفیت مهارت آموزی
بهره بردار از بالاترین سطح فناوری های نو در آموزش و پژوهش
برخوردار از بهترین برند معتبر ملی و منطقه ای آموزش های فنی و حرفه ای

 

هماهنگی با سیاست های اقتصاد مقاومتی

افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق توسعه آموزش های مهارتی و حمایت از نوآوری، در قالب تربیت تکنیسین مهارتی همراستا رشد بهره وری اقتصاد و همچنین آموزش مداوم نیروی کار در طی دوره های کوتاه مدت تکمیلی (مواد  3و 5)
ساماندهی آموزشکده ها و دانشکده ها (ماده 16)
امکان تولید نیازهای تجهیزات اداری  و برخی اقلام مصرفی مورد نیاز دانشگاه ها و دستگاه های اجرای با هدف درآمد زایی و صرفه جویی در هزینه ها (ماده 16)

 

  •  

نظرات کاربران