در حال بارگذاری ...
شنبه 26 اسفند 1396

اداره حمایت از اختراعات و ابداعات دانشجویی

اهداف :

دانشگاه فنی و حرفه ای بعنوان دانشگاه کارآفرین، مهد تربیت تکنسین های فنی و ماهری است که در فرآیند آموزش با درآمیختن علم و عمل، همواره شاهد تبلور نبوغ جوانانی هستیم که دارای خلاقیت، نوآوری، ابداع و اختراع در عرصه های مختلف صنعت، هنر، کشاورزی و حرفه ای هستند. حقوق مالکیت فکری، معنوی و صنعتی از موضوعاتی است که شخص مخترع، نسبت به فعالیت های فکری خود مطالبه می کند. امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی برکسی پوشیده نیست. اداره حمایت از اختراعات و ابداعات دانشجویی به منظور حمایت از حقوق مالکیت معنوی مخترع، موجب تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم می سازد.

شرح وظایف:

 1. حمایت از دانشجویان کارآفرین و مخترع

 2. تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی-کاربردی

 3. تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه

 4. برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد نحوه انتقال، تجاری سازی و بومی سازی فناوری

 5. تهیه ضوابط و دستورالعمل و آیین نامه های مرتبط با انتقال فناوری، تجاری سازی و مالکیت فکری

 6. استفاده از توانمندی نهادهای فناوری بین المللی به منظور توسعه فناوری های دانشگاه

 7. ایجاد همسویی میان فعالیت های مرتبط با توسعه فناوری در مراکز آموزشی تابعه

 8. مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعه فناوری های بومی

 9. مشارکت فعال در مجامع علمی، منطقه ای و بین المللی مرتبط با نوآوران و فن آوران با همکاری واحدهای ذی ربط

 10. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی

 11. نظارت بر تهیه نامه ها، دستورالعمل ها و ... ارجاعی از سوی مقام مافوق

 12. شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارش های مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق

 13. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

نظرات کاربران