در حال بارگذاری ...
شنبه 26 اسفند 1396

اداره امور کارآفرینی

اهداف:

امروزه کارآفرینی به عنوان یک استراتژی ملی در همه ی کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه ، جهت ایجاد و افزایش مزیت های نسبی و رقابتی کسب و کارها ،کاهش بیکاری و حل معضلات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است . براین اساس یکی از مهمترین اهداف دولتها در همه کشورها ، افزایش نرخ قصد کارآفرینانه وفعالیت های کارآفرینانه در میان دانشجویان می باشد . دستیابی به اهداف توسعه کارآفرینی و گرایش دانشجویان به کارآفرینی ، نه تنها نیازمند اصلاح و بهبود نگرشها و رفتارهای کارآفرینانه در میان  مردم است ؛ بلکه باید به بهبو د فضای کسب و کار به طور جدی توجه شود . بر این اساس است که ، مقام معظم رهبری بهبود فضای کسب و کار را یکی از مسائل عمده اقتصادی کشور و از مهمترین وظایف دولت بر شمرده اند.  

 شرح وظایف:

 1. تشکیل کمیته های همکاری علمی – پژوهشی با سازمان های مختلف

 2. انجام امور مربوط به همکاری های علمی و تحقیقاتی با بخش های مختلف جامعه

 3. سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش

 4. برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی، دانشجویان و مدرسین

 5. برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش آموختگان با مفهوم کارآفرینی

 6. ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیأت علمی، مدرسین، دانشجویان و دانش آموختگان

 7. هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود

 8. برگزاری دوره ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی در سطح دانشگاه

 9. تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی-کاربردی

 10. توسعه کسب و کار کوچک و متوسط دانش محور

 11. تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه

 12. انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی

 13. برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد نحوه انتقال، تجاری سازی و بومی سازی فناوری

 14. اطلاع رسانی، آموزش فرهنگ تجاری سازی و انتقال فناوری از طریق برگزاری کارگاه ها و سمینارهای داخلی با همکاری واحدهای ذی ربط

 15. تهیه و توزیع بروشورها و خبرنامه های تخصصی فناوری با همکاری واحدهای ذی ربط

 16. مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعه فناوری های بومی

 17. مشارکت فعال در مجامع علمی، منطقه ای و بین المللی مرتبط با نوآوران و فن آوران با همکاری واحدهای ذی ربط

 18. اجرای مصوبات کمیته کارآفرینی دانشگاه و ابلاغ به مراکز آموزشی تابعه

 19. حمایت، هدایت و نظارت بر شوراهای کارآفرینی مراکز آموزشی و هسته های کارآفرینی دانشگاه و بررسی برنامه های ارایه شده از سوی مراکز آموزشی جهت سیر مراحل تصویب در مراجع ذی ربط

 20. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی

 21. نظارت بر تهیه نامه ها، دستورالعمل ها و ... ارجاعی از سوی مقام مافوق

 22. شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارش های مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق

 23. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 24. کارآفرینی و کسب و کار

 • ارسال و ثبت طرح کارآفرینی

 • جشنواره ملی کارآفرینی

 • شرکت های دانش بنیان

 • المپیاد ملی طرح های کسب و کار دانشجویی

نظرات کاربران