در حال بارگذاری ...

مرکز آموزش های عالی آزد ، خاص و مجازی

  • زمینه سازی برای گسترش ، تنوع بخشی و کیفیت بخشی به آموزش های کوتاه مدت فنی و حرفه ای و مهارتی متناسب با اقتضائات حوزه های شغلی و شرایط جغرافیایی کشور
  • فراهم آوردن زمینه دسترسی آسان به آموزش های فنی و حرفه ای ( تکمیلی ( بین سطوح ) ، پودمانی ( منجر به شغل ) ) با استفاده از روش های نوین آموزشی مبتنی بر زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات 
  • هماهنگی و راهبری آموزش های عالی آزاد با همکاری و مشارکت دست اندرکاران ، صاحبنظران ، اساتید و عوامل اجرایی غیر دولتی و دولتی مربوط در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور منطبق بر اسناد بالا دستی همسو با برنامه های توسعه کشور 
  • فراهم آوردن زمینه همکاری های بین المللی به منظور ارتقاء و بهبود سطح آموزش های کوتاه مدت فنی و حرفه ای ، همچنین گسترش تبادل خدمات آموزشی از قبیل مشاوره - نیازسنجی - برنامه ریزی آموزشی و اجرای دوره های آموزشی در حوزه های مختلف فنی و حرفه ای 
  • فراهم آوردن زمینه های جذب کمک های مالی اعتباری و همچنین تلاش در جهت تأمین وسایل و امکانات مورد نیاز برای گسترش آموزش های عالی آزاد و آموزش های خاص در دانشگاه 
  • همکاری با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی جهت بازآموزی و آموزش تخصصی کارکنان آنها در قالب آیین نامه آموزش های عالی آزاد و خاص وزارت علوم 

نظرات کاربران