در حال بارگذاری ...

تماس با ما

 

 

همکاران مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص

رئیس مرکز: جناب آقای مهندس محمد عادلی نیا

شماره تماس : 42350515

معاون مرکز: جناب آقای مهندس امیر عباس شفیعی اردستانی

شماره تماس: 42350613

رئیس گروه آموزش های آزاد: جناب آقای مسعود سلطانی

شماره تماس : 42350516

کارشناس آموزش های آزاد : سرکار خانم مهدیه بزاززاده

شماره تماس : 42350517

کارشناس آموزش های خاص و الکترونیکی: سرکار خانم نجیبه شاه حسینی

شماره تماس : 42350519

نظرات کاربران