در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 دی 1395
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
پرسش و پاسخ سیستم آموزشی ناد

پرسش و پاسخ سیستم آموزشی ناد

1) پذیرش قطعی یعنی چه ؟ - وضعیتی است که بصورت اتوماتیک برای اولین ترم دانشجو ثبت میشود و مبنای شروع تحصیل دانشجوست. وضعیت پذیرش قطعی، اولین وضعیتی است که در طول تحصیل دانشجو ثبت میشود. 2) سر ترم یعنی چه ؟ - وضعیتی است که ...

پرسش و پاسخ ناد |